نام واژه

تعریف واژه

تلفیق و گزارشات

حسابهای فی‌مابین

حسابهای رابط مرکز با مناطق و واحدهای تابعه می باشد که در طول دوره مالی بطور مستمر کنترل و نسبت به رفع مغایرت احتمالی اقدام می گردد تا در صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) حذف گردند.

مناطق و واحدهای تابعه

در حال حاضر کلیه مناطق و واحدهای تابعه می باشند (33 واحد) که صورتهای مالی آنها در پایان هر ماه و در پایان سال تجمیع (تلفیق) و به عنوان صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) ارائه می گردند، ضمن اینکه موضوع تهیه صورتهای مالی تلفیقی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری در دست اقدام است.

حساب وجوه انتقالی پرداخت شده و دریافت شده (معین مناطق و واحدهای تابعه)

به ترتیب وجوه پرداخت شده توسط معاونت خزانه داری کل اداره امور مالی و اموال به مناطق و واحدهای تابعه و همچنین وجوه دریافت شده از مناطق و واحدهای تابعه را که مربوط به وجوه انتقالی درآمدی می باشد نشان می دهد که در طی سال با مناطق و واحدهای تابعه کنترل و مغایرت های احتمالی رفع می گردد تا در پایان سال در تجمیع (تلفیق) حذف گردند.

حساب جاری واحدهای تابعه / مرکز

ثبت عملیات مربوط به کلیه رویدادهای مالی مناطق و واحدها با یکدیگر اعم از انتقال دارائیهای فیمابین و عملیات مربوط به تهاتر می باشد که از طریق حساب رابط فوق در دفاتر واحدها و مناطق و مرکز ثبت می شود.

تهاتر

اگر به ازای دارائی یک ذینفع (شخص حقیقی یا حقوقی) در یک منطقه دارائی دیگری به ذینفع در منطقه دیگری داده شود، عملیات حسابداری در دفاتر گیرنده و واگذارنده و مرکز در حسابهای فیمابین مرکز با مناطق و واحدها به عنوان عملیات تهاتر ثبت می گردد.

همگن بودن روشهای حسابداری

منظور همگن بودن کلیه روشهای حسابداری در سطح مناطق و واحدهای تابعه جهت تهیه صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) در طی دوره و پایان دوره مالی می باشد.

متحدالشکل بودن کدینگ حسابها

منظور یکسان سازی کدینگ حسابداری در سطح مناطق و واحدهای تابعه جهت تهیه صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) می باشد.

تفریغ بودجه

تفریغ بودجه نشان می دهد که اعتبارات مصرف شده و درآمدهای وصولی دوره مالی تا چه میزان با اعتبارات مصوب و درآمدهای پیش بینی شده مغایرت داشته است.

صورتهای مالی تجمیعی (تلفیقی) ادواری

منظور صورتهای مالی مناطق و واحدهای تابعه می باشد که در طی دوره مالی (پایان هر ماه) و در پایان هر سال تجمیع (تلفیق) و به مبادی ذیربط ارائه می گردد.

یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

اصولاً صورتهای مالی باید کامل باشند و فقط آن بخش از اطلاعات را که در صورتهای مالی نمی توان منعکس نمود باید در یادداشتها افشاء شود.

صورتهای مالی تلفیقی:
consolidated financial statements

به صورتی گفته می شود که در آن دارئیها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها و هزینه های شرکت اصلی (مادر) و واحدهای فرعی بصورت یک واحد تجاری نشان داده شود.

شرکت اصلی (مادر):
Holding company

یک واحد تجاری است که دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.

شرکت فرعی Subsidiary company

یک واحد تجاری است که بیش از 50% سهام دارای حق رای آن در دست شرکت دیگر باشد و یا به دلائل مختلف شرکت اصلی (مادر) حتی با سهام کمتر از 50% قادر به کنترل آن باشد.

گروه شرکتها:
Consoli dated groups

منظور از گروه شرکتها، شرکت اصلی (مادر) و شرکتهای فرعی آن می باشد.

لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی

افرادی که دارای حقوقی در شرکت اصلی می باشند مانند سهامداران فعلی یا آتی شرکت اصلی، بستانکاران و ... علاقمند هستند که از وضعیت مالی، نتایج عملکرد گروه مطلع باشند و این نیاز فقط از طریق تهیه صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود زیرا صورتحساب تلفیقی گروه اطلاعات مالی گروه شرکتها را بصروت یک واحد تجاری بدون توجه به مرزهای قانونی و شخصیت حقوقی جداگانه آنها ارائه می نمایند.

ضوابط تلفیق

جمع نمودن مبالغ دارائیها، بدهیها و درآمدها و هزینه های مندرج در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی (مادر) و واحدهای تجاری فرعی پس از اعمال تعدیلات لازم در ارتباط با سهم اقلیت، معاملات فیمابین درون گروهی و همگن سازی روش های حسابداری می باشد.

سهم حقوق اقلیت:
 Minority lnterest

خالص دارائیهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترازنامه به عنوان سهم اقلیت در ترازنامه تلفیقی گروه در بخش حقوق صاحبان سهام، جدا از حقوق صاحبان سهام واحد اصلی (مادر) ارائه می گردد. ضمناً سود (زیان) های واحدهای تجاری فرعی به نسبت میزان مالکیت واحد تجاری اصلی (مادر) و اقلیت بین آنها تقسیم می شود.

معاملات و مانده های درون گروهی (گروهی بین شرکتهای عضو گروه) : InterCompany transaction

تعهدات، مطالبات و معاملات درون گروهی و همچنین سود یا زیان های درون گروهی تحقق نیافته ناشی از معاملات، در هنگام تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه بایستی حذف گردند، بعلت اینکه اعضای گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد تلقی می گردند.

رویه های حسابداری همگن

در تهیه صورتهای مالی تلفیقی در گروه شرکتها (شرکت اصلی و شرکت فرعی)، باید رویه های حسابداری اعضای گروه همگن و یکسان باشد و چنانچه رویه ها متفاوت باشد، ب